We Don't Make Excuses

Copyright © Phil Church

Sode - Tsuri - Komi - Goshi, Te - Guruma, Ryo - Hiza - Seoi - Otoshi, Summi - Gaeshi, Yoko - Gake, Ko - Uchi - Gake - Mata - Maki - Komi, Ushiro - Goshi, Ura - Nage, Uki - Otoshi, Soto - Maki - Komi,          Yoko - Tomoe - Nage, Kata - Hiza - Te - Ouchi - Gake - Ashi - Dori

Koshi - Guruma, Tani - Otoshi, Yoko - Guruma, Tomoe - Nage, Kata - Uchi - Ashi - Dori, Soto - Kibisu - Gaeshi, Kata - Guruma, Morote - Gari, Soto - Ashi - Dori O-uchi - Gari, Uchi - Kibisu - Gaeshi,            Okuri - Eri - Jime, Nami - Juji - Jime, Gyaku - Juji - Jime, Ude - Garami

Harai - Goshi Uchi - Mata, Hiza - Guruma, Sasea - Tsuri - Komi - Ashi, Hane - Goshi, Okuri - Ashi - Barai, Morote - Eri - Seoi - Nage, Ude - Gatame, Waki - Gatame, Hiza - Gatame, Juji - Gatame

5th Kyu

4th Kyu

3rd Kyu

2nd Kyu

1st Kyu

Ushiro Ukemi, Yoko Ukemi, Mae Mawari Ukemi, Osoto - Otoshi, De - Ashi - Barai, Uki - Goshi, Kesa - Gatame, Mune - Gatame, Kuzure - Kesa - Gatame, Osoto - Otoshi into Kesa - Gatame,  De - Ashi - Barai into Mune - Gatame, Uki - Goshi into Kuzure - Kesa - Gatame

6th Kyu

Mae  Ukemi, Tai -Otoshi, Ippon - Seoi - Nage, O - Uchi - Gari, Yoko - Shiho - Gatame, Tate - Shiho - Gatame, Kami - Shiho - Gatame, O - Uchi - Gari into Tate - Shiho - Gatame,             Ippon - Seoi - Nage into Kami - Shiho - Gatame, Tai - Otoshi into Yoko - Shiho - Gatame. 

Tsuri - Komi - Goshi, O - Goshi, Seoi - Toshi, Morote - Seoi - Nage, O - Soto - Gari, Ko - Uchi - Gari, Ko - Soto - Gake, Ko - Soto - Gari, Ko - Uchi - Gari into O - Soto - Gari or O - Soto Gake, O - Uchi - Gari into Ko - Uchi - Gari, Ko - Uchi - Gaari into Mororte - Seoi - Nage,         Ippon - Seoi - Nage into Ko - Uchi - Gari