We Don't Make Excuses

Copyright © Phil Church

16th to 18th Mon

Sode-Tsuri-Komi-Goshi, Te-Guruma, Ko-Uchi-Gake-Mata-maki-Komi, San-Gaku-Jime, Demonstrate any two variations of Sumi-Gaeshi, San-Gaku-Gatame Complex entry, San-gaku-Jime complex entry, San-Gaku-Osae-Gatame Turnover and Hold.

Ushiro-Goshi, Sumi-Gaeshi, Ryo-Hiza-Seoi-Otoshi, Yoko-Gake, Hadaka-Jime, Kata-Te-Ashi-Koshi-Jime, Hadaka-Jime Uke prone Position.

Ura-Nage, Uki-Otoshi, Yoko-Tomoe-Nage, Kata-Hiza-Te-Ouchi-Gake-Ashi-Dori, Soto-Maki-Komi, Kata-Ha-Jime, Kata-Ha-Jime Uke "all Fours Poition".

Kata-Guruma, Morote-Gari, Uki-Waza, Soto-Ashi-Dori-Ouchi-Gari, Uchi-Kibisu-Gaeshi, Yoko-Kata-Guruma-Otoshi, Koshi-Jime Uke makes"Dropping Attack" Kata-Te-Jime Uke "all fours" position

Tomoe-Nage, Kata-Uchi-Ashi-Dori, Soto-Kibisu-Gaeshi, Okuri-Eri-Jime, Nami-Juji-Jime, Gyaku-Juji-Jime, Nami-Juji-Jime, Uke on Top(Between Tori's Legs) Okuri-Eri-Jime Uke makes Seoi-Otoshi (or other) dropping attack.

Koshi-Guruma, Tani-Otoshi, Yoko-Guruma, Ude-Garami, Knowledgeof selectedKaeshi-Waza, Ude-Garami from Kuzure-Kesa-Gatame.

13th to 15th Mon